Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484 Van de OORZAAKEN gen. VII. n.

5 143. liet geene de Hr. Scheuchzer uit de ITelfelen van Burnet, Woodward en Whiston, met verbetering van dezelve, heeft overgenomen, en dus het wezenlijke behoudt, word ook van den Hr. Picot omhelst, 't Is bekend, fchrijft hij 'erover, 1. c. § 72. fqq. dat de aarde eene tweederlei beweging heeft!: de eene in haare loop-baan , waardoor ze jaarlijks haaren weg om de zon aflegt, die door haare midden-punt vliedende kracht gefchiedt , en die niets tot haare form of gedaante doet , en de andere , waardoor ze zich dagelijks om haare as wentelt, waarvan wij het onderfcheid tusfchen dag cn nacht hebben , en die veel doet tot haare gedaante , ofte figuur, cn van haare zwaarte-kracht af hangt. Door deeze is het , dat ze bij de poolen platter en ingedrukt , maar onder den evenaar verhevener is , en dus in de plaats van eene klootfche Qphczrica) eene eij-ronde (JpJnzroidica) gedaante heeft: hierdoor zijn de oevers en zee tusfchen de kecr-kringen verhevener, terwijl de wateren , hoewel in eenen rij zenden

dand , echter niet afvioeijen. Wanneer men

nu aanneemt, dat die dagelijkfche omwenteling van den aard-kloot om zijne as eens fchiclijk vertraagd ofte gedreind word, zoo zal dc midden-punt vliedende kracht verminderen , en de zwaarte-kracht derkcr werken ; vermids deeze nederdrukken zal,

naar maate geene van het midden-punt aftrekt.

Is nu de verhevenheid van den aard-kloot onder den évenaar , in vergelijking met die onder dc poolen , om5j» meerder, en onder geenen de as-fpil tennaaftenVj 12 mijlenlanger, dan onder deeze; zoomoet volgen, dat de wateren nedergedrukt wiercien, wanneer de aarde, in de plaats der natuurlijke eij-ronde

eene klootfche , gedaante kreeg. Terwijl nu

het meefte gedeelte van den aard-kloot onder den evenaar, of de verzengde lucht-ftreek uit water beftaat , en dit daar 12 mijlen verhevener ftaat, zoo moet door die gemeldde nederdrukking van het zelve eene overftrooming ontftaan , en het water natuurlijk van onder den evenaar na de pool-dreeken afvioeijen. Dus kon Afië , en vooral Armenië ter hoogte van wel eenige mijlen overdroomd worden. —— Vraagt men nu na de hoeveelheid van die vertraaging

Sluiten