Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 2 y

dienst aan Kimman , voorneeraeris was zyn' overige leeftyd

doortcbrepgen — Elifa zeg ik, %ak tot deefen; Naëman:

Trek heen- in vrede!

Vrede vervat alle wenfchelyk goed in zig* — alle heil en zegen , die den mensch voor tyd en eeuwigheid naar ziel en lichaam gelukkig maakt. De Jooden bedienden zig van dit woord by het groeten en affcheiden van hunne vrienden, hen vrede wenfchende. En in een hooger zin Verffconden zy daar door alle weldaaden, dien de Mesfias door zyn heiL komst der wereld verwerven zou. Die vrede wenscht Elifa Naëman toe: „ Trek heen in vrede! Gaa met een vrolyk hart, met een gerust „ geweeten heen! Gy kent den Godt van Israël. Die zal u

op uwen weg geleiden door zyne engelen. Vrees niet! „ De Heere is uwe Godt. Trek heen in vrede!"

De dood word dik wils een heenvaart genoemt, en om in vrede te fterven, om in vrede na de eeuwigheid te vertrekken, was het voornaamfte doelwit van alle gebeden en heilwenfehen onde? het godvrugtig Israël.

Met deefe vrede trekt Naëman, die groote dienaar van den Syrifchen _ Koning , na Syrien , maar met deefe vrede trekt Simeon, die godvrugtige dienaar van den Koning der koningen, na de eeuwigheid heen, uitboezemende : Heere! nu laat gy uwen Dienaar in vrede heenvaaren, als gy gezegt hebt! Want myne oogen hebben uwen Heiland gezien.

Woorden, die ons tot befluit van dit byna ten einde geloopen jaar, ecne gepaste aanleiding zullen gecven om de dood der regtveerdigen met uw aandagt te befclaouwen als een heengang na de eeuwigheid in vrede midden in de onrust van deefe wereld.

Dan overtuigt van ons natuurlyk onvermogen in de heilfaame kennisfe der Goddelyke waarheden , wenden wy ons vooraf tot Godt, om hem zyne hulp en zegen tot bevordering van dit heilig oogmerk op navolgende wyfe aftefmeeken:

Hz Godt! gy die enz,

TEXT;

Sluiten