is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deel. HISTORIE VERKORT. 59 Antw. Niet overal. De Prins van Oranje en verfcheide andere Stadhouders verklaarde» hiertoe noch wil noch magt te hebben.

V.

Verhond der Edelen. Hun Verzoekfchrift. Openbaare Preeke. Beeldenfiorm.

1 Vraag. Wat volgde op zulk eene verklaaring ?

Antw. Een groot getal van Edelen leverden , in gevolge van een Verbond, reeds te vooren gemaakt, op den vyfden April des jaars 150Ó, een verzoekfchrift in aan de Landvoogdeffe, waarby zy verzogten, dat deinquifitie en Plakaaten, tot op 's Koningsnaderen Paft, zonder uitvoering blyven mogten.

2 Vraag. Waren deeze Edelen alle belyders der Hervormde Leere ?

Antw. Neen. Daar waren veele Roomfchen onder, die egter van alle vervolging om den Godsdienfi afkeerig waren.

3 Vraag. Wat befcheid kreegen zy op hun verzoekfchrift ?

Antw. „ Dat de Landvoogdes den Ko„ ning , door eene bezending, zou zoeken „ te bcweegen tot verzagting der Plakaaten; „ doch dat zy geene magt hadt om de Inqui„ fine en Plakaaten, ondertuffchen, te doen „ ftilflaan."

4 Vraag. Wat naam kreegen de verbonden Edelen, en zulken, die hunne zyde hielden?

Antw. Den naam van Geuzen, zo veel als fchooijers of bedelaars betekenende , welke naam, federt, door de Roomfchgezinden, aan de Hervormden in 't gemeen gegeven werdt.

E 5 Vraag.