Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26" Lévens bsfcbryving van

voor vyftien Jaaren, en verk'aarde oo''. naderhand , ter bevordering van de_e Maatfchappy — we.ke egter door r.ayver der Zeemogendheden te gronde ging, -—- Emden tot eene vrye Haven ; liet in 175-;. een nieuw Kanaal uit den Oder g'aven, bevorderde op alle mogelyke wyzen de Zydeteelt, leide Fabrieken aan , en on0 derfteunde de Fabrikeurs, die hem dikwyls voor aanmerklyke fcmn en opli.tten: met één noord, hy deed alles, wst het ftrengfte wetboek van Régenter.pligten nauwlyks van eenen Régent zou kunnen vorderen. En dit alles deed by zelf; hy maakte de ontwerpen, 7 yne Ministers waren flegts de wérkïui en van vynen wil. Pe Jagt onttrok hem de uuren niet, welke hy aan het Vaderland fchonk, geen vleijende gunstling had hy hem gehoor, geen courtifane bezat zyn hart

zyn ganfehe léven offerde hy den Staat op.

Men flaat verbaasd, wanneer men bedenkt, Koe veelerlei voor .verpen den geest van F re dekik oncphoudelyk bézi; hielden , en hoe gefliaklyk het hem was, op zaaken van eene tégengeilelde hoedanigheid genoegzaam te gelyk öt kort na elkander afwisfelende zyne oplettend heid te vestigen. Nu zorgde hy voor een grondig onderwys ea bekwaammaking der Vroedvrouwen.

Zy-

Sluiten