Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuur-

t-vke HlS»

TOiirg, enz.

Honderd millioene tandjes, Fyn geaderd, fcherp getakt, Sluitende in tnalkandcrs tandjes. Op hun broeynest, V oer gezakt. Lymen zich in flille gronden, Jalryke eeuwen agter een, Tot een kei, een grove fleen Van onnoemelyke ponden (i).

De Saxa, of eigenlyke Keifteenen, van de grootte als die men tot het bevloeren van ftraten gebruikt, zyn in grote menigte in ha Landfchap te vinden. 6

De zogenaamde Poddingfteen, (Silices concrett 0 is te zamengefteld uit verfchillende loorten van gekleurde, ronde en ovale Kezeifleenen, die in een fteengruis, 'r neen hv uitftekendfaeid hard en zeer vast vereenVd is alsmgekast zyn Op eene plaats in het Landichap alwaar het Stuifzand was weggewaaid, heb ik een ftuk, 'c welk een voet lang , zes duimen breed, en vier duimen dik was eeW .D,t,ftakis ^««gemeen zwaar; de mgevatte kezels zyn van een halven tot een eeheelen duim lang, en geel, rood en wit gekleurd. Het cement, of de tusfehenftoffe, is bruinachtig met witte kwarzdeeltjes vermengd Indien deze fteen afgellepen en gepolyst werd,' zoude dezelve eene allerfraaiile mengeling van

kleu-

(0 Tydwinst in ledige uuren, bl. 211 H™ÉURTin verzeken, door de ondervinding geleerd Ia

zl Vni^°f8Chtige Zandfleene» wederoLSoeien! Zie VIII Stut van teilers Tweede Qenootfckap.

354 Tegenwoordige Staat

By den uitmuntenden Dichter trip, ontmoet men de volgende poëtifehe befehryving van de vorming dezer fteenen:

Sluiten