Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEDDINGSCHAP. 29

mistrouwende knaap, die, in iederen lagch, befchimping , en, in iedere inluistering, bedrog vermoedde.

Arme Henriëtte ! hoe moet het u gegaan zyn, u, die meer ftof op de tafel danste, dan'uw gemaal kon wegblazen, en de foup liet aanbranden zo dikwyls 'er een wagen door de ftraat reed, u , die zo gaarne over alles lagchte, en zo gelukkig waart van over eene beuzeling te kunnen lagchen! In den beginne ging het noch al rcdelyk wel: de wakkere vryer vereerde zyne kleine vryster, wier boezem pas haren halsdoek begon uit te zetten, een gouden horologie, en Henriëtte, welke tot hier aan toe onder haar fpeelgoed maar een horologie van tin had gehad, wierd zo geblind en verblind door dit kostbaar gefchenk , dat zy, zonder eenige gedachten , den advocaat Zwavel uit hare fpeelgenootjes tot haren man nam. Ja, verder dacht zy warelyk niet by het plegtig ja zeggen, onder het vervvisfelen van den ring, waarby een ieder zyne vryheid fymbolisch aan den vinger fteekt, en het vermetel waagt zyne kortdurende trouw, onder het zinnebeeld der eeuwigheid, anderen voor te fpiegelen.

De eerste jaren verdwenen, het rozenknopje ontüoot zich, de fchoone boezem zwelde * da-

Sluiten