is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensgeschiedenis van den heer Constant, koopman te Richmannshauzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23* )

Lieve Vrienden ! gy hebt my geopenbaard , dat gy elkander lief hebt en wilt trouwen, iïier omtrent hebt gy nu wel gedaan; de goede Schepper heeft toch elk jong en gezond Mensch tot den Echtenftaat beftemd , en het is iets zeer goeds voor hem, wanneer hy eert deugdzaam en gefchikt Perfoon vind, dien hy lief heeft, en met welke hy meent gelukkig te kunnen leeven. Daar gy ook iii 't huwlyksè'xamen bewezen hebt', dat gy weet, ivat 'er toe behoord, om een gelukkig huwlyksleeven te leiden , en wat 'er tot eene goede opvoeding der Kinderen noodig is, zo hoop ik, dat uw huwlyk gezegend zal worden. Ik herinner U heden de woorden van Jefus : Zo gy zulks weet, zalig zyt gy, zo gy het doet. Wanneer gy weet , hoe Echtelingen zich tegen elkander gedragen moeten, wanneer- zy gelukkig willen leeven; hoe zy hunne Kinderen moeten opvoeden, wanneer deze tot welopgevoede Kinderen zullen komen: zo zyt gy zalig, wanneer gy daar ook naar doet. Houd dus niet op, om LT zelf ook te verbeteren , en alle gebreken afteleggen die anderen wanftalüg maaken: Hebt met elkanders zwakheden en driften geduld; zyt

PP-