Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAW ZYNE DOCHTER. rij

gemak des levens, te verfchaffen. En

zou dit de verordening van de vrouw weezen? Zou God tof zuik een einde de geheele tweede helft van een gedacht voongebragt hebben, dat het meesterftuk van zyne fchepping genoemd wordt?

Ik vertrouw, myn kind! dat uw hart en uw verftand zich geweldig daartegen zouden verzetten, al ware 't ook, dat alle uwe zusters, (hetwelk, God zy dank! toch het geval geenszins is,") in zodanige armhartige en fchandelyke verordening genoegen zouden neemen. Een innerlyk gevoel van uwe onbedorven ge2arthei'd Iaat u gewisfelyk be. tere, grooter en waardiger bedoelingen vermoeden, die de wysheid van onzen algemeenen Vader met u en uw beftaan heeft willen bereiken. En gy- bedriegt u in dk vermoeden ook niet. Indedaad , gy ZJ£ niet gefchikt, om flegts groote kinderen „ fpeelpoppen , zottinnen of ook wel furiën te zyn;gy zyt veelmeer oefchapea—=-ó verneem uw eerwaardige roeping met dankbaars blydfchap o.ver de:zelfs groote waardy ! om geltikkig.maaker.de egtgenoote'n,. vormende méérs„ en. verjlandige voorfimderesfm van, Ba dé

Sluiten