Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. H. CAMPE,

VADERLYKE RAAD

AAN ZYNE DOCHTER.

Ik heb u, myn lieve kind! de bedoeün. gen van uw menfchelyk beftaan ontdekt; ik heb u het verheven en achtenswaardig doel getoond door uwen Schepper, voor u en uw zusters in 't byzonder gefield j ik heb u den weg aangewezen, die derwaards leidt, en ugetrouwelyk onderricht, hoe gy u daartoe voorbereiden , en wat gy mede neemen moet, zo gy den loop volbrengen; en de kroon, aan het doel hangende, behaalen wilt. Wat kan ik nu nog meer voor udoen?

Het volgende : gy zult en moet den weg des levens niet alleen bewandelen. Veele millioenen menfchen , uwe tydgenooten , wandelen tevens met u op denzelven. Eenigen loopen vooruit, anderen volgen; ee-

H. Deel. A ni"

Sluiten