is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlyke raad aan myne dochter, in den smaak van Theophron: aan de huuwbaare jufferschap gewyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ZYNE DOCHTER. IQt

wenschte ik wel, dat gy hetzelve niet alte hoog opneemen, maar u veelmeer gewennen moogt , om zulks , gelyk elke lastigheid , zo onaffcheidelyk aan het menfchelyke leven verknocht, met geduld en vriendelykheid te verdraagen ; het geen u in duizend onvermydelyke gevallen van zeer veel nut zal weezen. Wee het arm vertroeteld mensch , dat alte gevoelig is omtrent alle verveeling ; dat de verveeling niet in kortswyl weet te veranderen! In welke woeftyne zal hy vluchten , om de fchaare van verveélende menfchen te ontgaan ?

Daarenboven is het der moeite wel waardig, om wegens de liefde en vriendfchap van deeze eenvoudige, maar goedaardige menfchen, een weinig ongemak te verdraagen. Uw eigen belang moet u daartoe beweegen. Want, myn kind! gy moet begrypen, dat zy juist de menfchen zyn, wier dienst wy in het menfchelyk leven het minst misfen, en op wier dienstvaardigheid in alles wat hen mogeiyk is, wy ons het meest verbeten kunnen. Wenscht gy, eene zaak voor u of voor anderen ter uitvoer gebragt te

zien