Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49^ Tegenwoordige Staat

Vr ANE- A

%m' jf\lf°o onlangs verfcheyden onlusten ende dispuyten, by eenige Geinterresfeerde Edelen ende Eygen-erfden der Sceede Franeker, als Requir. zyn gemoveert, over de Raedsbeftellinghe en verloop der Finantie, fampt belastinghe van Stads Comptoiren aldaer, ende defelve fwarigheden, niet tegenftaende eenige Conferentien tusfehen de voorfz. Requir. ende de Magiftraet , beneffens de Gefwooren Gemeente derfelver Stadt gehouden, niet hebben konnen worden gheasfopieert, ende fulx nochtans op 't hooghfte, tot voorkominge van verder verwyderinge nodigh is, op dat tusfehen *parthien onderlinghe Vrundfchap ende eenigheidt worde gecultiveert. Soo ist, dat wy ondergefchrevene voor ons felfs, ende als relpective Gecommitteerde van den Magiftraet, fampt gefwooren Ghemeente der voorfz. Stadt Franeker ter eenre , ende van weghen de Edelen ende Eygenerfden aldaer ter andere zyden, hebben verfocht ende gebeden, fyne Furstl. Doorl. Prins Willem Frederick, Furst tot Nasfouw, Stadthouderende CapiteinGenerael over Frieslandt: Ende de Heeren Carolus van Roorda, Oeno van Groveftins, ende Junius Alema: ( de Heere Dirck van Baard , Mede Gecommitteerde, abfent zynde) als fpeciaelik daer toe van het Collegie der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde .Staten van Frieslandt gecommiteert, by Refo. lucie van den derden July, ende den fevenden Novembris, beyde laestleden, de moeyte op fich te willen necmen, om een vasten voet ende beraeminge van een Raedsbcftellinge in

onfe

Sluiten