Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 499

onfe Stadt, als mede eenighe poincten ende Fran*> voorflaeghen tot Redres van de Finantien in te KtR* Rellen,die wy alle aennemen ende beloven, foo voor ons felfs ende in ons qualiteit, Heilichlick te fullen naekomen, ende ons daernae pracife reguleeren; hebbende tot meerdere verfeekeringe fulx met een folemneelen Eed in handen van fyn Hoochgeborene Furftel. Doorl. ende de welgemelte Heeren Commisfarien voor het ver» teekenen defes bevesticht: Moogende lyderl, dat tegens de Contraven teurs, als tegen Perturba* teursvande gemeene ruste, worde geprocedeert; zynde defe Acte op ons verfoeck in het Recesboek der meergemelte Heeren Gedeputeerde geinfereert, ende aldaer by ons verceekent.

Onderüond onfe handen

Actum den so November 1657.

Petrus Schotanus Apoteker. A. Verhel. Corn. Ghemmenich. Agge Eydfes.

Jan Claesfen de Backer. Dominicus Stapert. Lolle Pytters. Pytter Simens Wein.

Hendrik Lieuwes. Joh. Arcerius.

Joh. Verhel

Ingevolge dit verzoek zag men eerlang de navolgende Raadsbeftelling te voorfchyn komen.

li 4 Arri*

Sluiten