is toegevoegd aan uw favorieten.

Volledige verhandeling over het heet en koud vuur, benevens de beschryving van eene nieuwe manier van afzetting der leden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, om de geneezing te bevorderen, zal worden bereid, en de geneezing twyfelagtig zal worden ,* ten minften, met dezelve veel tyd

zal verloopen. Hy fchryft ook den kwaa-

den uitflag van de operatie, als zy in deeze gevallen word uitgefteld, niet toe aan de operatie zelve, maar aan de verandering, welke, gedurende dit uitftel, in het lighaam is ontt

liaan. Hy blyft ten minften by deeze

gedagten, tot dat door een genoegzaam getal van proeven bepaald zal zyn , of 'er meer menfchen fterven door dit uitftel, dan door het terftond verigten der operatie, in gevalle zy volftrekt nodig is. Indien ik deezen Schryver wel verftaa, is dit zyne meening.

i 65.

Deeze beroemde Vergadering meende, dat deeze zaak haare oplettenheid wel waardig was; en, na verloop van eenigen tyd, gaf Faure aan haar over eene Verhandeling, in welke hy tragt te bewyzen, dat men by gefchoote wonden, welke zoo gefteld zyn, dat de afzetting word vereifcht, ten einde dezelve wel te doen uitvallen, wagten moet, tot dat de toevallen ophouden.

Want hy zegt, dat de toevallen, welke met zulke wonden gepaard gaan, by voorbeeld , koorts, pyn, ontfteeking, &c, als men de afzetting terftond verrigt, erger worden, en den lyder in het graf fleepen; daar in tegendeel, als men aan de Natuur tyd geeft, om van de eerfte aandoening wat te bekomen, zy haar werk fpoediger, en op eene zagter wyze, verrigt.

Om