is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voorbehoeding der kinderpokjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 Proeve over de Voorbehoeding

lieid (z) ter ontbinding van het zelve gebeezigd, zonder tulTchenkomft van fcherpe zuuren; en 'er eene wonderbaare overeenkomft tuüchen deeze zuivere en vaftgemaakte zwavel uit Spiesglas en den Regulus antimonii medicinalis plaats heeft; zoo mag men billyk beiluiten, dat deeze bereidingen, onder eene gefchikte beftieringe,

de

pag. 251. Comm. de reb. in fc. nat. & mei. ge ft. Vol. X- pag- 591. Eindelyk kan men uit deeze befchouwingen, de twyfFelingen van Hoppius, gemakkelyk ophelderen; die van gedagten was, dat het Sulphur auratum antimonii geen vermoogen hebben konde om het kwaad der ziekte uit te dry ven, en de onbedaarde beweegingen te (tillen; gemerkt het reguline gedeelte wel prikkelen, maar niet verzagten konde; 't geen in de zwavel moed: gezogt worden. Maar, deeze van dezelve natuur met de gemeene zynde, konde hy die kragt daar niet in vinden, .^Miiburgifcveé 5JïaS«sm/ lXter SBanö/ pag. 79. Xltcr SSmib/ pag.505. Commentar. de reb. &c. Vol. II. pag. 478. & Vol. 111. Pag- 438- "Want uit de wedefzydlche vereeniging, cn de verdoovende kragt van het Sulphur minerale, mits de bereiding behoorlyk gefchiede, is dit zeer klaar.

(z) Dat het niet evenveel zy wat proportie men houde , kan men omftandig nagaan in de accurate proeven door den meermaals aangehaalden Auteur expres daar toe in het werk geftelt. Zie deüclfs Obferv. Chymic. Chemie. Lib. lil. Obf. III. pag. 52 r.. cum Huxham /. c. p. 160. Behalven dat dit genoeg, zoo wel omtrent de drooge behandeling door vuur, viaficca genaamt, als die door vogten , via humida geheeten, §. XXV & XXVI. gebleken is.