is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve over de voorbehoeding der kinderpokjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Kinderpokjes. 101

meen, maar in byzondere ziektens, voornaamentlyk booven andere middelen kragtiger en vorderlyker bevonden wordt (zv). 3.) Dat ze geene volftrekte, maar betrekïtelyke hoedanigheeden hebben , die tot zeekere gefteldheeden en omftandigheeden bepaald zyn; en daarom met oordeel moeten gebruikt, en het lichaam tot derzelver werking behoorlyk voorbereid worden; 't zy met ontlailinge der eerfte weegen, waar ftoelgang vereifcht wordt, of door aderlatingen , wanneer veel-bloedigheid de overhand

heeft

plaatfen zyn nadrukkelyk. Ik deel ze daarom den Taalkundigen woordelyk meede: „ Non autem , ,, ut vulgi Medicorum opinio fert, fpecifica nobis j, audiunt ea remediorum genera, quas femper, in „ omnibus , certo & indubitato falutarem in mor„ bis exferunt effedlum, & nunquam medentis fpem „ cludunt. Ejusmodi enim virtutis medicamenta „ nullibi funt reperiunda, & falfa ucique eft perfua„ fio , quafi operationes acque effectus formaliter „ infint pharmacis & ab his tantummodo perfice„ rentur, qui demum ex aólione medicamentis &

reaclione five fynergia ipfius corporis refultant."

(w) Ibidem, §. 11. „ Fallax igitur, inanis & du„ bia eft vulgaris illa de panacseis, arcanis & fpeci,, ficis contra hunc vel illum morbum prafidiis do„ lofa ja&atio: & potius per fpecifica fic dicta „ medicamenta nulla alia intelligenda effe incul„ camus, ac ea, quee ejusmodi agendi viribus in-

ftructa, ut ad hunc vel illum morbum fauanduin „ efficaciora fint magisque proficua."