Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22ö Proeve over de Foorbehoeding

kunnen inbrengen, dat het onmogelyk is deeze Foorbehoeding ter uitvoer te brengen, aangezien een ygelyk in zyne keufe vry blyft, om van dezelve al of niet gebruik te maaken ; en dat ook de befmetting dikwyls daar is, eer men tyd heeft de voorgeftelde hulpmiddelen te kunnen aanwenden. — Doch met de Inenting is het niet anders geleegen. Niemand wordt immers tot dezelve gedwongen: de hoop van minder gevaar, de gelukkige uitkomft van anderen, en het onderfteunen der denkbeelden, van de geenen die tot dezelve overhellen, door des kundigen, zyn alleenlyk de beweegreedenen, waar door men overgehaald wordt. En wat de verraffing van de befmettinge betreft , deeze omftandigheid zal , wanneer men door genoegzaame proeven van de befte famenftellen, tot het tegengaan der eerfte koorts , uit de opgegee\en middelen ten vollen zeeker is, zoo wel flaagen als in de uitkomft aan de Heeren C. L. Hoffmann en Medicus gebleeken is. — Het is dan der moeite wel waardig, omtrent een zaak, die van zoo een gewigtig nut voor het heil der Stervelingen is, eenigen arbeid aan te wenden,

Sluiten