is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den waaren aart der kinder-pokjes, en derzelver gemakkelyke en zekere geneezing.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17Q B Y L A G E N.

proevde kunde, de Nyd zelve, at is hec ook met tandknerfing, erkennen moet." enz.

Nafcbrtft. Voor zeer weinige dagen , verhaalde my een Dame van de eerfte distinctie, wel te weeten, dat, wanneer de Kinderziekte zeker aanzienlyk Huisgezin alhier aandeed , de tweede Zoon van her zelve de meesfe pokvlakjes bad; die echter alle, rr.ee eene Di.rtbxa critica , en voikotnene hertelling van den tdeien Lyder , zonder te verzweeren , verdweenen zyn. Dit zoude veel overeenkomt mee myn ge*al hebben. "

[En, nader, den 31» Mey daaraanvolgende, j

„ By het dagverhaal, aan Uw Ed.reeds gedaan,

weet ik niets m^er te voeden; als alleen, dat voor omtrenf vier weeken, binnen onze Scad , eene Burgervrouw twee Kinderen aan de pokjes hebbe ziek gehad; zonder dat ik thans weete, dat 'er iereand aan laboreere: ita quandoque non nifi /loradice, tantd Jecus favitid dirm ftcpe, t'itnque deleterius, bic morbus obiervatur ; t gene ter ftaaving dïend, van het voonreflyk Specimen Medicum Inaugurale van zeker onlangs gepromoveerd Medicus.

En betrekkc'yk het gemelde Kind, zoo behoevt men zich niet te verwonderen, dat deszelvs pokjes, in dac huisgezin geene anderen htbbeaangeftooken, wyi zy, niet ai fuppurationem g<koornen zynde, geene kracht ter besmetting gehad hebben: in pureetentm fola coniagionis vis üeiitescit.

< ;ndercu<:fchen kan Uw Ed. , in alles gelyklui 'ende gevallen, als hot myne gewee.-ti? met evengemeldMeisje, vinden bvden Heere M. Gihard over de inenting ; zie onze Hedendaagfcbe Vaderland cbe Letteroefeningen, IVe Dee's 4e Stuk; en wel, bladz. 152: Als ik één van try:e ir.ge'nten enz —

Men vind ook een gelyk geval van Dr. Hannes, by lï. .Va NfiiroRi, Geneeskundige Bib'iotbiek VII* Deel b'.. 7bo op 'c einde , er. 7S1 aan 't begin. " énz.

(getekend) M. J. de MaxJ, W. Zn.

B Y-