Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Tegenwoordige Staat

Admi-

e alite it in

Fri es-

uhb.

gaf hy eenige beyelen uit, tot beter beftiering van het Krygsvolk op Zee. Doch alzo hy zich toen inDuitschland, op zyn Huis Dillenburg, bevond , vindt men, in alle deeze beltellingen en bevelen, van geen Admiraliteits-Raaden gewag gemaakt ( f). Naderhand in Holland wedergekeerd zynde, heeft hy met den byzonderen Raad, die hem, in't jaar 1573, toegevoegd was, en uit negen Raadsheeren en twee Sekretarisfen beftondt, over de Zeezaaken geraadpleegd (g). Ook washyfedertaan't hoofd van eene Vergadering van Gekommitteerde Raaden ter Admiraliteit, die geene vaste verblyfplaats had; doch doorgaans te Delft, alwaar de Prins zyn Hof hield , byeen kwam (h). Welhaast kreeg dit Kollegie den naam van de Admiraliteit van Zuidholland (i); wordende mid* lerwyl de Zeezaaken in Noordholland, door de Gekommitteerde Raaden van Westfriesland en het Noorderkwartier, beftierd(k). In Zeeland, daar de zaaken van de Admiraliteit door den Gouverneur en Raaden enden Luitenant.Admiraal des Prinfen beltierd werden (1), begon men in Oktober des jaars 157a, het eerst Licenten of Verlofgelden van de uitgaande en inkomende Goederen te helfen; 't welk in April des volgenden jaars in Holland werd nagevolgd , en kwam 'er van dit middel, in dat

jaar,

(f) Bor. VBoek, bl. 233, 234, [324, 325. ](g) Bor, VI Boek, bl 330, [4*0.] (h ) fan der Scbel. lirtg Byv. op van Zwk, Tit. Admiralit § XIII XIV. bl.'25 (\) Bor, VIII Boek, bl 102- [618.] (k) Velius Kronyï van Hoorn , IV Boek , bl. 259. Ed. i6|8. Bor, VI Boek. bi. 331. [450.] CO Smallegange Kronyk, IV Boek, bl. 425.

Sluiten