is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vyftiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 439

Is zy verlengd naar de ook thans verftopte Nieu»' wezyl. Eindelyk loopt 'er ook eene Vaart langs ■den binnen kant van den ouden Bildtdyk.

De beide Oude Zeedyken zyn de oorfpronklyke wegen der Bildtlieden, op welke de binnenwegen alle uitkomen. De voornaamfte is een rydweg ten Westen van klein Hermana, in Barradeel, loopende eerst Noord- en dan Oostwaards , byna evenwydig aan den ouden Dyk , door 't geheele oude Bildt. Voorts wordt deeze weg rechthoekig geiheeden door vier rydwegen, van den Ouden Zeedyk tot den Ouden Bildtdyk loopende , als een door Vrouwen- en een door Anna - Parochie; terwyl de de beide overige ongeveer op de helft loopen, tusfchen St. Anna en S. Jakob, en St. Anna en Vrouwen Parochie. Van St. Jakob loopen weder drie wegen, op verfchillende afftanden , naar den Ouden Dyk. , Eindelyk loopt 'er nog een weg van Berlikum, ten Zuiden van Anna - en Vrouwen - Parochie , naar 't Steenfer Nieuwland , van welken men ook naar de Dorpen kan komen , door de gemelde Kruis, wegen, 't Is aanmerkenswaardig dat de meeste Rydwegen op 't Bildt en in gelykfoortige Polders rechtlynig zyn, terwyl zy in 't Oudland honderden van bogten hebben.

De grond van 't Oude Bildt beftaat over *t algemeen uit zeer wreede Klei, die op foinmige plaatfen 't best gefchikt is tot Weidland, gelyk in 't Zuidwestelyke gedeelte ; doch verder Noord- en Oostwaards heeft men 't meest al aangelegd tot fchoone Bouwlanden.

Het Nieuwe Bildt is een aanwas van het Oude, groot 1756 morgens en 445 roeden,

be.

t Bildt.