Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5io Tegenwoordige Staat

Zeven-

woudsn.

I

door eene Valbrug, tegen over de Herberg of het Tolhuis, in vaart, en in welke Kolk deHamburgervaarders, als in eene veilige Haven, overwinteren , benevens meer andere groote Schepen, hier te huis behoorende.

Daarenboven vindt men hier nog verfcheiderl kleine Straaten of Steegen, Opflagen genaamd, eh tot gemak der Inwooners dienende om het hout en andere aangebragte waaren uit de Schepen te ligten , en in hunne huizen te bergen. Van verren vertoont zich dus het Dorp zeer aanzienlyk, en 'c zou zulks nog meer doen , zo niet her gezigt door 't omringende geboomte gebroken wierd.

Ongeveer in 't midden van dit Vlek ftaat eene fchoone Kerk met een' fraayen toren, welke laatfte, door een' Timmerman hier ter plaatfe, en een' Kalkbrander onder Nieuwe Haske, is gebouwd in 't jaar 1628, voor de Söfnme van ƒ 10,510 Kar. Guld. Op 70 voeten hoogte van den toren is een fraaye gallery , rustende de bovenlyst op 44 balustrcs, met een fraay gewerkte pot op ieder hoek. Mert kan zeer gemakkelyk en veilig op dezelve wandelen, terwyl op den grond van de Gallery een achtkant wordt gezien, aan vier zyden van 't welke de uurwyzers zyn geplaatst: hier boven hangt onder een Kapwerk eene Klok om de halve uuren aan te kondigen; hangende 'er in 't geheel in deezen toren twee groote en twee kleine Klokken.

De Kerk, gebouwd in 1644, is een zeer fchoon gebouw, gefticht onder het opzigt van den Heere Grietman Hobbe van Baard, door wiên

daar-

Sluiten