Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zevenwouden.

514 Tegenwoordigs Staat

Het geheele Vlek is verdeeld in vier kwartieren, met naame het Ooster, - GaubuurfterHoogdraatder - en Wester - kwartier ; zynde in ieder kwartier twee Volmagten, die met den Grietman alles, wat de gemeene buurt aangaat, in acht neemen: vier deezer Volmagten gaan jaarlyks af, na twee jaaren hunnen post bekleed te hebben , wanneer deeze afgaanden ieder drie in uitzettinge brengen, waaruit de Grietman vier verkiest op den 1 January, welke dan met de andere acht, te gelyk met hunne Vrouwen, op een deftige avondmaaltyd onthaald worden.

Deeze Volmagten hebben voornaamelyk het opzigt op alle Straaten, Bruggen, Vaarten enz, die uit eene openbaare kasfe worden onderhouden , welker inkomen gevonden wordt uic de jaarlykfche verpachting der Waag, het marktgeld, eene belasting op de Wynen en Bieren, en een omflag op ieder perfoon. Ook zyn deeze Volmagten de Opzieners der openbaare Armen , die onderhouden worden uit eene bepaalde fomme, die maandelyks met de bekken by de Burgers wordt opgehaald; hebbende ook de Heeren Staaten, wegens het te kort fchieten deezer fomme, in 'cjaar 1699, by oktroy toegedaan het heffen eener taux op ieder huis, van welke ieder half jaar de helft wordt ingezameld.

Men vindt hier drie voornaame Herbergen, het Tolhuis, het Wapenvan Haskerland, ende vergulden Leeuw. De eerde is de voornaamde, en behoort in eigendom aap. het Vlek Joure,

en \

Sluiten