Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHE. 333

en nu met het tegenwoordig in gebruik zynde r woord Veen, in klank volkomen overeenftemt: \ vooral wanneer men hier by in aanmerking neemt, dat de letter a by de oude Celten of Belgen in de plaats van onzee gebezigd wierd; gelyk dit uit de oude wco-den waldan, geweld, haban, hebben, greipan, grypen, en veele anderen, middagklaar blyken kan.

Wyders komt my niet onwaarfchynlyk voor, dat het woord tarvanna , of, zo als wy zouden fpreken, ter Veen, by de Morinen of IVIoerasbewoonders , een krygsleuze tot den aftocht, of vlucht zal geweest zyn , wanneer zy voor een groter aantal vyanden moesten wyken , of in een gevecht te kort fchoten. Ik verbeelde my deze oorlogzuchtige volkeren, met een groven toon te horen fchreuwen, Tarvanna ! Tarvanna! dat is: Ter Veen! Ter Veen! een fpreekwyze, naar de gewoonte der Krygslieden, kort en nadrukkelyk , en zo veel te kennen gevende, als of men geroepen had de, vlucht naar het Veen, myne Krygsgenoten! of, wykt Veenwaards, myne Spitsbroederen! Nu was 'er immers geen gevoeglyker naam , dan deze Krygsleuze, voor eene Stad of plaats, die zo menigmalen tot een veilige fchuilplaats verftrekt hadt, en midden in het Veen of moeras gelegen was. In deze zamengedelde woorden mogen wy dus de naamreden van deze Stad nadrukkelyk opmerken.

Dat myne mening, omtrent het gebruik van het woord Tarvanna, niet zo verre gezocht is, als eenige lezers, misfehien, zullen vermoeden , is blykbaar, wanneer men zich herinnert, hoe, niet alleen andere Volkeren, in den omtrek dezer Landen wonende , maar de Y 5 M«-

Iatuur-

YKE llIS-

:orie,«iz>

Sluiten