Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHE.

335

de betekenen, als of men zeide, ter bane, dat is, adaream, „ naar de krygsoefenplaats" (c); terwyl de eerwaarde picart meent, den oorfprong van het woord Turf in hetzelve ontdekt : te hebben (d). Doch , om den oorfprong van het wqord Turf te vinden , zal men, waaifchynlyk, een zekerer fpoor inflaan, indien men denzelven in de oude Noordfche taal trachte te ontdekken. Immers men leest by snorro st ar l oo szo on , een Schryver van de twaalfde eeuw, dat de Krygsheld , die de Orcadifche Eilanden bemagtigde , en aan Noorwegen hechtte, ('t geen de Hidoriefehryvers getuigen, onder Koning h ar a l d harf ag kr, in het laatst der neger de eeuw, gebeurd te zyn,) tor v ei nar was genoemd , „ om dat Hy de inwoonders dier „ Eilanden het gebruik , om Veenzoden te „ branden , geleerd had (e)." Indien ik mij niet bedriege, geeft het verhandelde genoeg, zame bewijzen aan de hand , dat, reeds lang vóór onze jaartelling , hier te Lande Veener geweest zyn. Thans gaa ik derhalven over om aantetonen, dat 'er, ook in latere tyden uitgeltrekte Veenen in deze Landen ontdaar zyn.

Het is uit julius c/esar (ƒ), en nog la ter uit tacitus (g), bekend, dat, eertyds de Germanen, onder welke de oude inwoon

der

O) Index Ceographicus I. Sub. voc. Morini. (d~) Antiquiteiten , Diflintt. Vh bladz. 37. in 40.

(e) Ueims Kringla eller SNORRO STRt'LUSOM enz. Sive Iliftor. Regum Septentrionalium , Oft pag. J 05.

(f) De Bello Gall. Lib. VI. Cap. 21 & 24. {g) De Moribus Germanorum, Cap. 17.

Natüijri.yke Historie, enz»

I \

1

5

s

Sluiten