is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige proeven en waarnemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo8 GENEESKUNDIGE PROEVEN

tig gebruik van geestryke dranken, die by de ow den onbekend waren, levert misfchen eene meer voldoende reden op. Wat hier van zy, twee gevallen , my onlangs voorgekomen, zyn misfchien niet ongefchikt om, wanneer zy met de behoorlyke nauwkeurigheid en oplettendheid behandeld worden, eenig licht over deze zeldzaame ziekte te verfpreiden; te meer, daar een van dezen doodlyk was, en ons dus de gelegenheid wierdt aangeboden om de ontleding van het lyk by het overige te kunnen voegen ; eene omftandigheid, waarvan wy ons maar weinige voorbeelden kunnen herinneren.

Met recht heeft S au va ges deze ziekte in den rang der ïïuxus, doch te onrecht in die der Serifluxus geplaatst, dewyl 'er nooit eenige tekenen van wei in de pis te vinden zyn. Anderen hebben dezelve onder de krampachtige Ziektens gefchikt; doch, naar myn oordeel, zyn de onderfcheidende kenmerken der ziekte in hunne bepalingen op geene voldoende wyze uitgedrukt. Zy kan dus omgefchreeven worden, „ eene aan„ merklyk vermeerderde ontlasting van zoetach„ tigepis, gepaard met een aanhoudenden dorst, „ en eene drooge en doorgaans fchubachtige huid"

Etmuller heeft deze ziekte onderfcheiden in eene waare- en bastaard-Diabetes. Eenewaare noemdt hy, wanneer de drank, zonder eenige

ver-