Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRYS VEPvII AND ELING. 31

Naadat het Kind behoorlyk gewasfehen en gereinigd is, en men, met kleine wiekjes, de Neusgaten , de Ooren, den Mond, de Oogen en alle verdere openingen heeft gezuiverd , droogt men het af , en men wryft het zagrjes, met rtelffieetene en zagtc Doeken , tot dat het over het gehecle Lichaam rein zy. Men begrypt ligtelyk, dat de verregaande tederheid van alle zyne Lichaamsdeelcn, van zyne beenderen , welke zo buigzaam zyn als wasch , vordert, dat zy van de perfoonen , die het kind behandelen , zeer omzigcig moeten aangeraakt worden , en dat men, in deeze geheele behandeling, met zeer veel zorgvuldigheids en behendigheids , moet te werke gaan.

Indien het Kind , naa zyne ter waereldkomst, zich verzwakt en afgemat vertoont, in gevolge van eene moeilyke verlosfinge of van eenigc andere oorzaak , kan men den omloop zyner vogten en zyne kragten herltellen met een gering hartfterkend middel , by voorbeeld , met gezuikerden en laauwen wyn , met een weinig honig en kaneel ; doch zo het zich vol leeven en welvaarende vertoont , moet men aan hetzelve niets geeven , voor dat het de vuiligheden des Buiks, langs de gewoone wegen , en door den Mond veele flymen is kwyt geraakt, welker ontlasting

men

Sluiten