is toegevoegd aan uw favorieten.

Stolpertus, of De jonge artz, by het krankbed.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 68 )

letjes een doodelyk vergift is. u&c Stolpertus, ik heb in de famenleeving, menfchen ontmoet, welken daarom alleen, de wonderbaare geneezingèft van een' domkop van Scherprechter verheffen, omdat de Artz zoo onbefchaamd was, om voor eenen veeljaarigen dienst zyne belooning te eisfehen. Heb roedelyden met deeze ondanKbaare Temperamenten! zy zyn genoeg geftraft , daarïn, dat ze het edelfte goed van de weereld, de Gezondheid, opofferen aan het moorddaadig mes van deeze bedrieglyke Kwakzalvers. Befpeurt gy ook, dat de wantrouwende lyder (die uit onkundigheid waant, dat uwe geneeswyze te lang. draadig en talmachtig is), zyne Pis, met een' fchelling er by , naar den tempel van 't Vooroordeel zendt, en met die Toverkol, als met een Orakel, heimelyk raadpleegt ; zoo vergeef hem zyne zwakheid, en bekleed de plaats van eenen verftandigen en goedertierenen Vader, die de dwaalingen zynerKinderen met zachtmoedigheid beftrafc, en hen de nadeelige gevolgen van hunne buitenfpoorigheid doet begrypen. — Gy zult, zoo doende, de pligten van een'

re-