is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 217

de Paezens. Ook loopt hier door de rydweg naar Dokkum, en 'er wordt veel zeevisch van 't' dorp Psezens aangevoerd, en voorts naar Dokkum , als genoemde riviertje door droogte niet bevaarbaar is, gelyk in den Zomer dikwyls gebeurt. .In 't Westen van dit dorp ligt de buurt Bollingwier aan de Poezens , met eene •brug over dezelve, de Bollingwierlter Tille genoemd. Ook was hier weleer eene Adelyke ftate, van welke de wier nog is overgebleeven. Het geheele Dorp heeft 32 Hemmen.

10. PiEZENS, een arm visfchers dorp, zyn naam ontvangende van het droompje van dien naam, 't welk hier tegen den zeedyk ten einde loopt, en maar naauwlyks de fchaduw van zyne oude vermaardheid behouden heeft. By de Kerk is eene buurt, wier bewooners meest alle visfchers zyn, en buiten deeze behooren onder dit Dorp 18 demdraagende plaatfen.

11. LIOESSENS, een dorp van maatigen omtrek, met een fpits kerktorentje , hebbende 27 ftemmen: 't zelve is waarfchynlyk , door de oneenigheden der Edelen , in voorige tyden, van Nykerk afgefcheurd. Onder dit Dorp , 'c welk zeer gelegen is aan den rydweg en het water, lagen weleer veele Adelyke Staten, als Heemftra, Sjaarda, Gerroltsma enz. In een open brief van Bisfchop David, in 't jaar 1480, gegeeven, wordt dii dorp Lioesfens, Lusfens genoemd, en daarir de Heer 'en Meester Botto, Pastoor van Aan. juin, en Johan, Pastoor van Lusfens, gemag tigd, om over zeker gefchil uitfpraak te doen.

12. MORRA, aan de Morder vaart, dii

O 5 ii

DOSTE!!-

;o. 1