Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OoSTEB* GO.

t

2-24 Tegenwoordigs Staat

kema; doch 't zelve is nu ook voor lang uitgeftorven. Wycs Mekkema, eenige Dogter, en dus erfgenaam der goederen van dit geflagt, trouwde met PybeEernsma,een Groninger Ommelander, die den naam van Mekkema aannam: deeze liet eene Dogter na , Tjed Mekkema genoemd , die zich aan Feye Roemersma verbond, door ■welken insgelyks haar geflagtnaam werd aangenomen : uit dit huwelyk werd gebooren Pybe Mekkema, Hoveling te Kollum, en in 't jaar 1535 overleeden.

De laatst overleeden Grietman van Westdongerdeel, Eyzo de Wendt, die lange jaaren in dienst der Oost-lndifche Compagnie veele aanzienlyke posten had waargenomen , heeft aan zyne geboorteplaats Kollum veel goeds gedaan, door 't aanmoedigen van allerlcy arbeid, het bezorgen der Armen enz. Ook heeft hy hier eene fraaie buitenplaats aangelegd met eene uitgebreide hovinge, in welke onder anderen een zwaare fteenen berg is gemetfeld , met gewelfde boogen , ongeveer ter hoogte en omtrek van een Friefche Ticheloven, op welk gebouw een fraai Zomerhuis, door zynen erfgenaam, den Heer en Mr. Eko de Wendt, is geplaatst.

4.0 U D W O U D E, een middelmaat!^dorp: hier onder behoort de buurt Wygeest, alwaar welèer de Staten AUema en Buma gevonden werden, met de buurtjes de Wirden en Oudwoudumer zyl. Ook behoort onder dit dorp, 't welk in zyn geheelen omtrek 49 ftemmen bevat, de vermaakelyke buurt Veenklooster , ten Oosten van Kollumerzwaag gelegen, alwaar ligt de heerlykheid Rofema, thans behooren-

de

Sluiten