Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 495

ab injuriis vindiceeren en betrachten : tee gen welke enorme calumnien en injurien, fy Contrarefcribenten, expresfe protefteeren, Rillende 't fyner tydt , en daar het behoort, gerechtelyk vindiceeren: Alfo fy geen Perturbateurs, maer Patrocinateurs van de gemeene rufie, van alle goede Patriotten ende Burgeren moeten erkent worden ; verdienende daer over laured Civitatis gecroont te worden.

Al waeromme dan de Contrarefcribenten by defen, als noch verblyvende by hunne redenen en Motiven, ter Remonftrantie ende Contrarefcriptie gededuceert; verfoecken feer dienftigh ende ootmoedigh: dat door rapport, van U Ed. Mog. aan haare Furftel. Dootluchtigheydc, ende d' Ed. Mog. Heeren Ge. dep. Staaten van Vrieslandt, de Remonftranten fullen vergunt worden, tot een vafte voet beraminge van de lofbaare Geoctroijeerde Raadsbeftellinge ', ende de Politie binnen Franeker, een Vergaedering van 30 a 31 perfoonen gequalificeert, luyt der felver Remonftrantie , tot een Continueeie Vroedfchap , op alfulken ordre en vaften voet, als by de Remonftranten aan U Furftel. Doorluchtigheyt en U Eed. voorgedragen, goet gevonden fal worden tot de felve, ende de nieuwe Raets beltellinge dienftig. Sulx gefchiet, de geweefene Stads Rentemeefters feedert den jaare 1615. ten ooverftaan van U Furftel. Doorluchticheyt en U Ed. Mog. Commiffarien , aen haer Remonftranten ende 't gefielde Vroedfchap , Revifie van haare reeckeningen, bewys, li 2 ende

Frank-

KEK.

Sluiten