Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M ï S G E !. SJ O F F ï M. flj?

kan hervatten, ten einde het bedoelde oogmerk % dat is ongehinderd den fteen af te haaien, te bereiken , indien 'er mogelykheid, is tot de afhaaling des fteens, zonder levensgevaar: -—- en dit alleen is reden genoeg, om wegens de afhaaling des fteens, in den tweeden tyd, gunftiger te denken, dan'men tog nog toe gedaan heeft; ook, alfchoon het zo ware, (gelyk wy niet twyfelen, en 't welk blykt uit het aangehaalde van den Heeren eiquem,enProfesfor stë,zie bladz. 12cnz.)dat de Heer louis, nimmer by wyze van voorverkiezing de fteenfnyding in twee tyden ondernomen heeft, dan alleenlyk in die gevallen van noodzaakelykheid , wanneer deze beruchte en waarlyk yerdienftelyke heelmeefter, ten tyde der operatie, piet , of ten minften niet gemaklyk , en zonder gevaar van te groote belediging, in ftaat is den fteen met de tang te vatten , en af te haaien, -— En al ware het ook dat zyn Ed., de moeijelykheid dezes werks voorziende, of ondervonden hebbende , zig tegen den laster gewapend, , en befchermd heeft, met eenen geoorloofden, uitvlucht te gebruiken, voorgeevende,dat hy deze wyze van behandelen , om reden der veiligheid, toegedaan was; dewyl tog alleen het behoud des lyders, en de eere der kunst, zo vyel als zyn eigen roem,

die

Sluiten