Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 25

aan den Koning van Tunis, Mahomet PafTa, en aan den Bafïa Dublet Lie Hadsje MuftafFa zoodaanig een wifTeling der gevangenen met een' brief aan te bieden: daar by voegende, dat men bereid was, indien ze naa die wifTeling noch meer Nederlandfche flaaven hadden, de zelve tot een redelyke prys voor geld te loffen,- en voorts in onderhandeling van vreede, vrye zeevaart, en ouderlingen koophandel, met hun te treeden: met verzoek, dat men op dien voorflag in 't Latyn, Franfch of Ncderduitfch zou antwoorden. Hy fchreef ook een' brief aan een' Chriften flaaf, die men wift dat te Tunis woonde, hem zyn voorneemen, aangaande de wifTeling en loffing der Nederlandfche flaaven , bekent maakende ; en verzoekende, dat hy op het fpocdigfte, zonder moeite of tvd t'ontzien, naar 't getal cn dc naamen der Nederlandfche flaaven zou verneemen,en hem hunne naamen ten ccrfle overzenden: inzonderheit de naamen van de Hollanders, Zeeuwen; en Vriezen; op dat hy die voor al mogt loffen. Om deeze brieven, den zeventienden geteekent, te beftellen , werd de gevange Turkfche Schryver afgezonden. Men liet hem binnen de baay van Farina, met de floep, opeen plaats daar ze niet kon bezet worden, aan land zetten, en naar Tunis reizen. Den volgenden morgen vertoonden zich eenige Turken met een witte vreedevlagophet ftrand , daar de Ruiter zyn' Kapitein , en zyn Stuurman Jan Leendertszoon, met den Turkfchen Kapitein MuftafFa naar toe zond. De vier Turken begaven zich ftraks in de floep, en l voeren naar de Ruiters bobrd. 't Waaren twee 1 B 5 Ka-

1662.

fchryven aan den Koning eti den Baiïa van Tunis, 17 Febr.

Vier Turen kooaen aan

Sluiten