is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 447

der volk uit de vloot zou worden voorzien. Hy zeide tot zyne verfchooning, dat het, zoo haaft hy laft hadt ontfangen van de voorfchreeve fcheepen naar Texel op te zenden, zoo hardt begoft te koelen, dat het hem onmoogelyk was volk in de gemelde fcheepen over te zetten. Doch hy werdt niettemin by den Scneepskrygsraadt, om dat verzuim, in de boete van honderdt ryksdaalders verwcezcn. Sedert zyn noch verfcheide fcheepen van onzydige volken door de buitenwachten aangehaalt, en de Schippers aan, boordt gebraght, doch men liet ze, geen re-] den vindende om ze aan te houden, weer vaaren. Een Franfch fcheepken, genoemt het Schilt van Vrankryk, door een Engelfch Fregat genoomen, werdt ontjaaght en vry gegeven: doch men nam een fchriftelyke verklaaring van den Schipper, Abraham Kokquet, meldende hoe men hem hadt verloft en ontflaagen; op dat hunne Hoog. Moog. daar door aan den Gezant van Vrankryk, den Graave van Eftrades, en door den zeiven aan den Koning, moghten vertoonen, op wat wyze, en met wat onderfcheit, zyne onderdaanen van d'Engelfchen en van den Nederlandtfchen Staat werden gehandelt. _ Men vernam nu daagelyks wat onvoorzichtigheit zommige Kapiteinen, of hunne Stuurluiden, in 't zeilen pleegden, waar door ze elkanders fcheepen befchaadigden. Hier door moft men een Zceuwfchen Brander naar Texel opzenden. Ook heeft de Krygsraadt zeeker Kapitein, en een Kommandeur van een Brander, die ejkanderen merkelyk hadden be-

fchaa-

1665.

Zerfcheide langehaalle fchee>en onc» laagen.

Een Franfch ebeepken Jen Engelfchenontjaaght en vry gc« geven

Ordre tei gens het on voorzichtig zei* len.