is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven aan geneesheren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verminderd, en zo nam de hoogte van de kwik en het getal der polsflagen fteeds meer en meer af, hoe langer het zelve geduurd had (*).

Dit is een getrouw uittrekzel uit de waarneemingen, die den heer alexander ten bewijze (trekken, dat eene verminderde hitte het zweet bevordert. Ik ga voorhij, dat, indien men uit al deze gevallen, met zijne eigen woorden befchreven, iet konde befluiten , veeleer de omgekeerde (telling daar uit befloten moest worden, dat namelijk het uitbreken van het zweet de hitte en den omloop des bloeds vermindert, wijl hij altijd het zweet eerst befpeurde, voordat hij de vermindering der hitte en het vertragen der pols waarnam, daar het juist omgekeerd had moeten wezen , het vertragen der pols moest het uitbreken van het zweet vooraf gegaan hebben, indien men daar uit het gevolg had willen trekken, dat het laatfte een gevolg van het eerfte was. Maar, zonder dit eens in overweging te nemen, ziet men nogthans klaar, dat de verfchijningen zig uit mijne boven aangehaalde gronden duidelijk laten verklaren. Het komt mij klaar voor, dat de middelen, die de heer alexancer aangewend heeft, zo wel de kouden als de warmen, niet, gelijk hij zig voorftelt, enkel op den omloop des bloeds gewerkt, en deze eerst de verandering in het zweet voordgebragt heeft, maar dezelven hebben te zelfden tijde op de gemeen-

(*) Loco Citaio.