is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

HEELKUNDIGE

onfchuld verfchafFen , tegen dezulken, welken zeer veel, onbezonnen en te onrecht, (immers hier van zyn ontallyke voorbeelden,) op zekere beruchte pleister enz. roemen mogten.

De beste handelwyze, voor zo verre de inwendige zogs-afleidende geneezingsbeduuring betreft, hebt gy in t kort, zo naauwkeurig mogelyk opgegeeven, dat het my niet toefchynt, vereischt te worden, in het algemeen , en ten opzichte van byzondere gevallen, iets daar by te voegen, alleenlyk zal ik, ten opzichte der uitwendige gemaklyke, en my meest voldoende handelwyze , welke my door gevolgtrekkingen , van ontallyke waarneemingen, de beste toefchynt, U Ed. ter navolging, het volgende opgeeven en aanpryzen.

Na even ongelukkig als U Ed. op de gewoone wyze gedaagd te hebben, en genoodzaakt te zyn geweest, Cataplasmata tegen ontdeeking^ri dreigende verzweeringen dikwyls aantewenden, ondervond ik dat het wit water van goulard, het meeste voordeel deet, en in die gevallen alwaar ik tydig genoeg hiermede begonnen was, verdween de ontdeeking, pyn, hardheid, enz. en ik zag ra veele gevallen, dat de melk eerst vrylyk uit de tepels tegon uittevloeijen, naarmaate de verhardingen of zogsverkaazingen opgelost werden; en eindelyk, na dat ik met dezelfde pappen, met dit water ryklyk

za-