Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%l Lieflyke Vermaekelykheden

wy gingen ondertufTchen door de Beneden-Stad voor de Brug-Poort. Als wy op de Brug flonden, zeide de Heer Rofeboom: Dit Waeter heet aen deeze zyde, de Spui Gracht; welke een Kanael is, die door een Sluis an den Rhyn en Wael loopt; waer op men met Schuiten by Schenke-Schans in den Rhyn vaert, en zoo wel Hout na Holland brengt, als ook de Waeren van daer, en uit Duitfchland hier heenen voert. Hier ziet gy het Slot en de Stad, op Ber gen voor u leggen, het welk een aengenaem uitzicht is. Daer ter rechterhand van de Brug, word dit Waeter Kermisdael genaemt; waeraen gy op de hoogte des halven Bergs, die de vorm van een Cirkel heeft, het Slot, de Kancelei en fchoone Tuinen voor u ziet leggen.

Wy verwonderden ons over dit fchoone Uitzicht, en gingen voor de Stad. De Heer Rofeboom voer voort, en zeide, hier flinks af is de weg naer de Stad Emrik, die twee uuren van hier legt, en gints aen deezen weg ziet gy het Dorp Keilen voor u; daer de Coloma Ulpia Trajana geftaen heeft; en daer ter rechterhand het Dorp Qualburg is; daer het Harenacium , ofte Exerceerplaets der Romeinen geweeft is; van welke beide ik voorheen' gefproken heb.

Een zaek is 'er nog van het Veld, by het Dorp Keilen, 't welk Klever-Ham genaemt word, aenmerkingsweerdig, namelyk; dat daer in den Jaere 1402. de Graef Adolph van Kleef, den Graef Reinhold van Gelder geflagen , Hem met den Speer of Lancie de Muts van het Hooft gefloten en hem gevangen genomen heeft; wiens Muts en Speer in de groote Kerk, als een Zegeteeken opgehangen, nog te zien zyn. Dit Gevegt heeft de Gemaelinne van den Graef Adolph , uit het bovenfte Venfter van den Zwaenen Toren, van verre geaenfchouwt gehad. De gevangene Graef Reinholt van Gelder , wierd wel op zyn woord weêr los gelaeten, doch met die Belofte, dat Hy of in de Gevangkenis weder komen , of, als Hy HertQg van Gelder mogt worden, de Stad Emrik

voor

Sluiten