is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleef en deszelfs oudheden, diergaarden, bronnen en landsdouwen [...] ten geleide van ieder' derwaards reizenden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 TAefiyke Vermaekelykheden

geniet, en de 7 uurs-Beemde, om dezelveoorzaaken. Indien Spaa maer een eenig goed uitzicht had, en eenen wandel-gang of A1lée, waervan men 'er hier zo veele en in overvloed heeft, hoe aengenaem en waerdig zoude zulks voor dit vlek zyn ? van het groote onderfcheid der Landftreek en der aengenaembeden van de Kleefze Bron en van die te Spaa heeft de Heer Doel. Linden in London in zyn in de Engelze tael gefchreeven Traétaet breedvoerig gehandelt.

Wy kwamen in ons Quartier aen , zettende ons neder, en rufteden wederom wat uit. Vrouw Cronfiern verwonderde zich, hoe zy zo mager geworden was , en wy bevonden juifb hetzelve aen ons alle. De Heer Engelbrecht zeide: Ik wenfeh myne vrienden geluk tot magerheid: want dit is een teeken, dat het water zonder gevoeligheid verfcheide ongezonde humeuren afvoerd , en eene magerheid veroorzaekt en dus wel gelukt; waertoe de Leevenswyze alhier , zo veel als het water, mede helpt. Men fbaet hier des morgens vroeger op, men maekt 'er meer beweeging, dan men te huis gewoon is; men is in eene andre lucht, men geniet andre fpyzen, en ilaept minder ,• weshalven het geen wonder is, dat men wat magerder worden moet. By dit alles krygt men echter groote luft tot eeten, eene meerdere leevendigheid en vaerdigheid, de bleeke verwe in 't aengezicht word in eene roodachtige verandert, en de geele in eene witte. Gelyk wy zulks aen ons zelfs en aen andre befpeurt hebben.

Want zy, die bleek en zwak alhier de Cuur beginnen , Vertrekken rood en Jlerk, en met verheugde zinnen.

Deeze heerlyke werkingen, voer de Heer Engelbrecht voort, zyn aen het mynerael water eenig en alleen toetefchryven. Want het Kleefze water is zo

door-