Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aen de IVaeteren te Kleef.

221

Gelyk ons van ons korte leeven. Kan in 't gemeen een Leerbeeld geeven, Des waters rajfe vloeibaerbeid ; Zo toonen bier de natte beeken, Hoe fchielyk de uuren zyn geweeken' Van onzen fnellen Leevenstyd.

Het was tyd, dat wy ons naer ons Vertrek ter ruft begeeven moeiten, weshalven wy daer heenen haefteden, en namen van elkander affcheid.

Den volgenden morgen, als wy aen de Bron waren, en in dq Allee gingen wandelen, bejegenden ons eenige Heeren en Dames, onder welke zich een Heer bevond, die zeer fterk Snuif-Tabak fnoof,gelyk men zulks aen zyne Neus, Linnengoed en Kleed ten klaerften zien konde. Als wy eenige fchreden van hun waren, zeide de Heer Rofeboom tot ons: Myne Vrienden ! aen het misbruik van den SnuifTabak ondervind men, dat beide de fpreekwoorden inderdaed waer zyn, namelyk: De Mode is een Tiran der Menfchen ; en , de gewoonte word de tweede Natuur. Want wie thans niet met eene Snuif-Tabaksdoos voorzien is, daermede fpeelen, Snuiftabak fnuiven , en anderen praefenteeren kan, die is niet galant. Weshalven die Heeren en Dames, welke voor galant willen aengezien zyn , zich met eene Snuif-Tabaksdoos van Goud , Zilver , Pinsbek, of van Paerlemoer voorzien. Dit voorbeeld volgen geringere met eene Doos van Schildpad of Hoorn, ja ook de Bezembinders en Bedelaers met eene houte Doos. Het menigvuldig gebruik van den SnuifTabak word eindelyk tot zulk eene gewoonte, dat men zonder denzelven, even zo weinig, als zonder eeten en drinken, vergenoegt leeven kan. Uit deeze onmatige gewoonte van Snuiftabak te neemen, entftaet eene zeekere Neusziekte, van den Heer - , Cohuï-

Sluiten