is toegevoegd aan uw favorieten.

Een christen tot den strijd gemoedigt [...] of Eene verklaringe over Eph. 6. vs. 10-19.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to6 LEERREDE Ï.B.

II. En dk is 't ook, daar de Apostel de gelovige Ephefiers toe opwekt in de woorden van onze Text. — Hij had in 't voorige hen vermaand om te beveiligen hunne geestelijke Lendetien, hunne borst, hunne voeten en hun geheele lichaam; Thans wil Hij, dat zij ook bijzon 'er voor hun hoofd zullen zorg dragen , als Hij zegt, En neemt den Helm der zaligheid, om, namentlijk het hoofd van alle kanten te beveiligen.

A. Wij hebben te voren reeds meermalen aangemerkt, dat de Apostel van vs. 10 — 13. als eenen ïjverigen Krijgs - gezant de gelovige Ephefiers, in 't gemeen ten ftrijde gcmoed^gt, en bij herhalinge tot de wapenen roept, om aan te doen de geheele wapenrustinge Gods, zijnde dit 't eenige middel, om tegen hunne geestelijke vijanden, hoe magtig, hoe wreed, hoe loos en boos die ook waren, ftaande te blijven.

13. Daarop gaat de Apostel over, van vs. 14 -- 17, om die volledige wapenrustinge Gods, in alle deszelfs bijzondere deelen, wat nader te ontleeden.

n. Eerst laat de Apostel noch, bij wege van befluit uit 't vorige voorafgaan, ftaat dan vs. 14a. welk ftaan drie dingen iniluit.

«. Vooreerst: den vijand kloekmoedig intewagten, en niet weg te lopen.

p. Daarbij: dapperen wederftand te bieden.

v En eindelijk: te volharden tot den einde toe, tot men ftaaude 0 ver wind,' Daar-