Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b ij «st warme b a b; i?f

ongerijmd, vermits ik op het eiland Tanna, door de asch van eenen brandenden berg anders zoo vruchtbaar gemaakt **„ twee taamlijk dorre Üreeken bemerkt heb, offchoon in iedere derzelveri flechts een kleine plek door het onderaardfehe

Vuur zigtbaar verhit was. In de h&buur-

fchap van het Hoctentotsch - Hollandfche bad ftaan langs de laauwwarme- beek, die uit heete bronnen haaren corfprong neemt , kruiden ert heesters, die zeer wel tieren , en 'er bijzonder frisch uitzien, ook het zeer wel verdruagen, dat een gedeelte hunner Wortelen en (rammen daarmede befpocld worde. ■—- De rei bergert, aan welker voet het bad aangelegd is, heet hec Zwarts Gebergte. Beneden hetzelve begint eene aanzienlijke vlakte, op welke kleine heuvelen en valeien geftaadig afwisfelen, en die door eene reeks naakte rotfen, — rotfen, die eene ongemeen fombre en droevige vercooning maaken, aan den Zeekanc ingeflooren worde. Dergelijke rtaauwbegrensde uirzigten , in Afrika zoo algemeen i konden mij niec anders dan ten ho^glte oha;m<>;ér>aam zijn, daar ik in Zweeden gewoon was geweest; den gezigteinder meestal door bosfehen van dennen- en fparrenboomen beftendig groen ce zien.

Geduurende mijn verblijf hij het warme bad in Oogstmaand, werd hier de lente daaglijks in' gewasfen rijker. Inzonderheid kwamen Van tijd toe tijd verfcheidene fchoone bol^evvosfei) teri voorfchijn, die naderhand met de zomerhitce wederom affeheid namen. Onder deezen rek >n

ik

• ** Zie hier vooren bladz. 119.

Af

Sluiten