is toegevoegd aan uw favorieten.

Oorlogs-monument bij dit ontzettend jaar, 1794. en hooge belangen van staat en regeering, thans en voortaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dc MIDDENLANDSCHE ZEE. 1793. 107

Alle Maatregelen van zorgvuldige omzichtigheid voor het handhaven der NEUTRALITEIT, der Veiligheid en der inwendige Rust (b. v. het doen verhuizen van alle verdagte Vreemdelingen enz.) hier op te noemen, behoort niet tot dit bellek. Er is echter één Maatregel geweest, die te grooten invloed gehad heeft op den zwakken toeliand der Geallieerden te Toulon, dan dat hy hier moge worden voorbygegaan, namelyk:

Zesduizend m. Ooftenrvkfche Troepen Honden ia Oclober in 't Milaneefche gereed om over Spezzia ter zee naar Toulon te worden overgefcheept. Over Spezzia was de kortfte weg; maar deeze Zeehaven lag op het Grondgebied van GENUA.(f, Intusfchen hoop. ten de Geallieerden, dat de doortogt, (ware het ook oogluikend of enkel lydelyk) zou gedoogd worden. In die hoop zei'de een Esquader met Trnnsportfchepen naar Spezzia in 't begin van November; doch ziet! de SENAAT van GENUA , om een bewys van volpekte NEUTRALITEIT te geeven, weigerde volftrekt den doortogt der Oollenrykfche Troepen over het Genueesch Grondgebied. Het Esquader moest dus met onverrichte zaaken naar Livorno, waar het den 9 November aankwam, en lag te wagten; dewyl de gezegde verfterking van Ooftenr. Troepen voor TOULON nu

langs

Cf) SPEZZIA, Stad en Zeehaven ten O van GENUA op de

Grenzen dei Genueefche Republiek. Zy ligt in de Kaart

onder het yyfde flipje der Grens-Linie op den punt van de Golf aldaar, welke ook de Golf van SI'EZZIA genaamd werdt.