is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$o4 Tegenwoordige Staat

nin."" °nder het zelfde Kapittel met dat van St.

• Jans Ramp : maar deze omftandigheden, en dat het binnen de vryheid van het

Linden #eedïe Vollenhove gelegen was (ra), ma(.1. 'ken al het berigt uit, het welke wy hier over hebben weten te bekomen. Ook kunnen wy het wel als waarfchynlyk , doch niet als zeker , opgeven , dat de bezittingen van dit Kloofter nog heden onder 't Rentampt van Sc. Jans Kamp begrepen zyo: immers, wordt in de hedendaagfche rekeningen van dat beftier de naam van Klarenberg niet meer gelezen.

Het laatfte Rentampt, waar over wy hier JMnninpt te handelen hebben , is dat van de Pafto-

van aepas- • .... *

toryen en ryen en Vikaryen goederen van Zalland , Vikarye». OXï\ixQi\t welken een oud befluit van Ridderfchap en Steden gevonden wordt, het welke inhoudt , dat zy zouden opgefchreven en tot den goddelyken dienft gebruikt *</■"./<. worden (n) , en volgens het welke de Sp*«si. Pntvangft. des Rentmeefters van deze goe-

• 'deren , jaarlyks ruim drieduizend gulden bedragende , geheel ter betalinge van Predikanten , Predikants weduwen en Schoolmeefters wordt befteed. Of toen ook aanftonds zulk een Rentmeefter aangefteld zy3 kunnen wy niet bepalen , maar alleen zeggen, dat het jaar 1613. het vroegfte is, waar óp wy van zodanigen, gewaagd hebhen ge-

Bnlk yan Yonden C°)' Onder dit Rentampt behooAmfc en ren, gelyk uit de rekeningen te vernemen ffi'ff is, de Paftpryen goederen van Avereelt^ Bathmen , Palffen 3 Gramsbergen , den fïarn^ Hardenbergi? Heemfe, Heino, Hellen--;