Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSEL.

althans niets van die natuur aan (u). Met quote. dit alles egter vinden wy de Quote nog ee- Cu) nigen tyd daar na berekend op twee en een^~«^, vierde (v) , en het is ons waarfchyniykftC'^.MS?. voorgekomen , dat deze Provincie niet*. Jun. voor den jare 1636. tegen drie cn een half13'"v'.) heeft betaald (27}. *'f'sf' Rl

Tegenwoordig bedraagt de Q uote van jliü. i^fj. deze Provincie in den Staat van Oorlog'gjMaare iets meer dan drie en een half, te weten ƒ 3 - 10-8. in de honderd gulden ; en in de byzondere petitiën, welken buitengewoon door den Raad van State gedaan worden , is dezelve nog iets hooger , namelyk ƒ 3 - 11 - 5. in de honderd, of liever in 101. gulden. Wy zeggen in ior, om dat in dit laatlte geval de Landfchap Drente een' gulden opbrengt boven de honderd die over de zeven Provinciën

wor-

(27 By Refol. van Ridd. en Sted. van den 15. Maart 167,6. wordt de Quote in den Staat van Oorlog nog berekend tegen twee en een vierde , maar dan vindt men op den 14. Maart 1637. aangeteekend , dat in 't jaar 1636. eene fomme van ruim driemaal honderd duizend gulden tegen drie en een half in 't honderd was te kort gekomen , terwyl 'er tevens van buitengewone konfenten tegen twee en een vierde gewaagd wordt. Van zulk een te kort over 't jaar 1637. 's 00'c melding in een'Refol. van den 14. Maart 1638. By eene Refol. van den 19. Maart 1644. en eene andere van den 16. Apr. 164.5. wordt telkens in eenen onderftand aan de VVeftindifche Kompagnie bewilligd, met byvoeging dat de Quote der Provincie ten dien ppzigte tegen twee en een vierde zal worden genomen. Vèrgelyk hier mede het aangeteekende door den Heer P. Paulüs, Verklar. der Unie, art. V. %. 14. /. Deel, hl. 245. nat, e.

Sluiten