Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3<> Tegenwoordige Staat

Qwotï. worden omgeflagen , terwyl men derzelver Quote ten aanzien van den Staat van Oorlog even als die der Provinciën in het riwsLthoudJrd ^rekent (w). Wanneer de zaak *rop dien voet gebragt zy, hebben wy nerv. u.JJ5. §ens ^ngeteekend gevonden. Ook is 'er op dit onderwerp, voor zo verre onze befigten ftrekken , niets wetenswaardigs meer te zeggen, ten zy men daar voorhouden wilde , dat ééne der voorwaarden , op welken dit en de andere overheerde Geweften in 't jaar 1075. wederom in de Unie toegelaten werden , daar in beftond, dat men den ftaat dar geldmiddelen van ieder Provincie naauwkeurig opnemen en daar m&. ™™ °P nieuvv~s de Quoten reglen zou■éak. va» de (x ) ; fchoon men weet, dat de vero^xf."B.vulling daar van niet is gekomen.

Def hlftoriefche berigten hebbende laten nu,zwoi.voorat gaan, zullen wy thans een byu, iv. o.zonder verflag van alle de thans geheven wordende Provinciale belaftingen mededeeIcn. 0

DER.

Sluiten