Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> C 447 )

tyd zonder voedfel gelegen had, begon bitterlyk te vveenen. De Schoenmaakers vrouw, die dit aan het harte ging, wilde het kind ten minften wat zuiveren. Zoo als zy ten dien einde de luyers losmaakte, en het kind uit het dekentje nam, dat net en zindelyk was, gaf zy een gil van verwondering: want zy zag, dat by den hals Van het kind twee ltrookjes papier ingefchooven waren, die uit de luyeren vielen. Het eene raapte de kraamvrouw zelve op, en zag het opfchrift: Honderd guldens! vol vreugde riep zy uit: ó God! wat zie ik ! De man kwam toefchieten, en nam het andere papier op, dat op den grond lag; het welk geen banknoot, maar nog meer waardig was, en luidde als volgt: „ De bankier Z... Ceen der gegoedfte „ uit de Stad) kreeg last, den opvoeder van dat kind „ jaarlyks te betaalen tot het zevende jaar toe vyftig

daalders, tot het twaalfde zeventig, en tot het ,, twintigfte honderd daalders^ Byzondere familie-om,, Handigheden noodzaakten de ouders van het kind „ wel, het ter vondeling te leggen, maar verlaaten L zouden zy het nooit. Den opvoeder, op wiens eer„ lykheid men vertrouwde, ware .het vrygelaaten, „ waar toe hy het kind wilde opbrengen, mits het „ maar een welvoeglyke kostwinning was. De bylig,, gende banknoot van honderd guldens zou niet voor

afrekening, maar alleen tot eene aanmoediging voor

het toekomende dienen."

Menig een vorst zal dikwerf by het erven van een Koningryk', zöo veel vreugde niet gevoeld hebben, als ons paar by het leezen van dit fchrift, en by het ontr vangen deezer banknoot. Wel honderdmaal kusten zy nu beide den kleinen vondeling, wien zy hunnen befcherm-engel, hunnen weldoener noemden i wien zy boven alle hunne eigene kinderen lief hadden. Van nu voortaan waren zy alle vrees en nood te boven. Met vyftig Guldens konden zy zich alles bezorgen, wat hun huishouden behoefde; voor de overige vyftig leder koopen; van de jaarlykfche inkomften eene dienstmaagd houden, en met eigen handen daar voor met des te meer lust arbeiden. Het wierd reeds dag, en zy maakten nog geduurig plannen. Plannen van een* Kkk 3 gansch

Sluiten