Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( C$3 )

dat hy onder het redentwïsteii van party veranderen kon, zonder één voet gronds te verliezen, dien hy zyn tegenparty hadt afgewonnen.

Ik wenfchte deeze laarfte regels duidelyker te hebben kunnen zyn; maar verbeeld U, geachte Leezer! zo gy dit niet verdaan hebt, dat ik gezegd heb,,,on„ ze jonge Heer leerde alle die dingen , van welke ,, men in de gewoone famenleeving weinig hoort."

Zoo verre was de jonge Heer in deeze Studiën, na eenen arbeid van ettelyke jaaren gevorderd, wanneer zyn Vader met het begin van het jaar 1795 kwam te derven: ongelukkig voor hem daarenboven was zyn Vader een jaar te vooren aan deszelfs meid getrouwd, hadt by dezelve een kind geteeld, en met haar een testament gemaakt, waar by de zoon wierdt gefield in een kinds gedeelte: nu liet de Vader niet veel na, cn onze jonge Heer hadt op de hooge fchool ook nog al fchulden gemaakt: zoodat hy, inmiddels meerderjaarig geworden en met zyne diefmoeder afgedeeld hebbende, het nu aan de hooge fchool niet langer kon houden, maar, eenige weeken geieeden, naar den Haag gegaan was, niet welk oogmerk heb ik nier kunnen ontdekken.

Nu moet ik tt ook met een enkel woord den bejaarden man doen kennen. Hy was een braaf burger van den Haag, die door zyne maatige leefwyze jaar* lyks wel honderd guldens van zyne tnkomden befpaarde, welke by befteedde om ongelukkigen te helpen, of om aan arme menfehen eenig geld te laaten verdienen, en die bchalven dat zyn vermaak daar in frelde, dat hy anderen van dienst was, waar hy maar konde.

De Jonge Heer dan dien avond, zoo als hy aangenomen had, gekomen zynde, wist de goede oude man hem zoo verre te brengen, dat hy verhaalde, dat zyn Vader hem altoos gezegd hadt, dat hy in de Regeering komen moest, dat hy hem hier toe hadt Latyn laaten leeren en voorts naar de Academie gezonden, waar hy den tyd niet vruchtloos bedeed hadt;voords het buwlyk en den dood van zynen Vader met de lioedelfcheiding; en hoe hy nu moest bekennen, dat zyn geld op was en hy gaarne door zyne verkreegene kundigheden ies zoude willen verdienen: hy voegde 'er by, dat hy meende daarenboven eene opvoeding Nnnn 2 se-

Sluiten