is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 >

Kieid was toen, -omtrent' eerrturrdaarvan af, in es» een ander .huis te werken. Wy lieten haar door dea Waard van onzent weegen groeten,en gaven hem eenige zesthalven om haar die by gelegenheid te geeven. h— Zy heette (zo ik wel heb)' Jobanna Eriuks, en was van Séventer geboortig.

VAN DEN SNÏDER EN DEN OLIFANT IN SURATE.

In Surate wierdt een' Olifant naar de rivier gedree-

ven om te drinken, terwyl een zeker Snyder 'aan de deur zat te naaien, hebbende eet; korf met appelen aan zyne zyde liaan. Als nu de Olifant hier voorby kwam, bleef hy (til (taan, frak zyn langen fmtit er naar uit, en haalde, zoo doende, verfcheidene appelen tot zich. De Snyder wilde de appelen liever zelf eeten; toen de limit weêrkwam, (tak hy er zoo vinnig met zyne naald in, dat de Olifant p'r'r'r knorde en verder ging. By de rivier gekomen zynde, dronk hy zich zat, en nam een' goeden fnuit vol water mede terug; plaatfte zich, toen hy weêr voor het huis van den Snyder kwam ? vlak voor den genen die hem gedoken had, en blies hem het water over't gezigt en het lyf, dat hy tot op zyn hembd nat wierdt,

Wy heeren menfchen kunnen van den Olifant iets leeren en moesten , wanneer we ons toch voldrekt eens wreeken willen, onzen mond, gelyk de Olifant, alleenlyk maar vol water neemen: op die manier, geeven wy elkander niet toe, en armen en beenen blyven heel. De Olifant had zynen vyand met zyn' fnu'it even gemakkelyk opneemen en een vyftig voeten hoog in de lucht kunnen werpen, dat hy 'er niets van nagezegd zou hebben, en evenwel vergenoegde hy zich, met hem eens doornat te maaken. Wy menfchen verbeelden ons, dat wy meerder zyn, dan dc Olifanten, en wyzyn 't \verke'yk ook. 'Och! liiogten onze daaden' dit dagelyks bevestigen!

't kan