is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitgegeeven door het departement van Stad en Lande, behoorende tot de Maatschappy tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEEKBLAD

VOOR DEN ZOO GENAAMDEN

GEMEENEN MAN.

Nr. 185.

OVER HET STRAFFEN DER KINDEREN.

(Vervolg en flot van Nommer 184.)

Dominé. J7\.\s gy uwe kinderen ftraft om eenig kwaad, -dat zy bedreeven hebben, en 't welk gy ten minften ftraffe waardig oordeelt; dan zultgy my, zoo ik hoop, wel toeftemmen, dat gy dat moet doen met oogmerk, om hen van het kwaade aftetrekken, en hen betere, deugdzaamere kinderen te maaken, dus tot hun

eigen nut en best, om tevens uwen eigenen afkeer

van het kwaade aan hun te vertoonen: niet waar?

Pieter. Ja, daarom moet het zekerlyk voornaamlyk gedaan worden; dat begryp ik ook zoo.

Dominé. Daarom moet gy, en moeten alle Ouders, het eenig en alleen doen. Maar als gv, zoo dra uwe Kinderen iets misdreeven hebben, u aan uwe driften overgeeft, geweldig kwaad en toornig wordt, verfchrikkelyk raast, en fcheldt, en vloekt, hen op eene ruwe en onbefchoftc wyze aantast en behandelt, en met zulk eenen ontftèlden geest hen ftraft; dan maakt gy u zeiven daardoor al aa-fonds aan een zeer groot kwaad fchuldig, zelfs all in zoo ver het voor eiken redenmagtjgen mensch, k iaat ftaan nog vooreen Kristen, ten hoogden ongeoorloofd cn fchandelyk is, zyn veifftand door-zyne drift te laaten overmeesteren, tc raazen en te vloeken, en zich verder iV. Deel, Ff 0a