Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN in het VADERLAND. 14$ eene Vredebreuk tusfchen Engeland en de Republiek aan de Rivier liepen, fprak.by die geleegenheid, met den Gouverneur p. van schuilenburg over den weerloozen Raat der Volkplantingen onder zyn bevel, en van den overlast, die zy van de Engelfche Kapers te wagtten hadden,- waarop de Gouverneur verklaarde, „ liever de Vlag te zullen ftryken voor een Konings fchip, en aan een Konings Officier de hand liever te willen geeven, dan de Inwooners, of zich zeiven bloot gefield te zien aan de mishandelingen van Kaapers." Gemelde clarke met een Hollandsch Schip, als bevragter, mede vaarende, werd met het zelve genoomen en te Barbados opgebragt. Daar zag hy eene menigte Kaperfchepen, gereed om naa Demerary te zeilen, en daar te plunderen en rooven: hy gedacht aan 't gcfprek met den Hr. van schuilenburg gehouden; geeft 'er den Gouverneur van de Barbados cunningham, kennis van; deeze belette aanRonds het uitzeilen der Kapers, en fchreef aan den Hollandfchen, Bevelhebber van gemelde Volkplantingen een Brief van deezen inhoud: „ Om aan uwe begeerte te voldoen, zend ik den Luitenant forrest, met een Vredevlag, welke Vlag de Bevelhebber van 'sKonings Schip u zal brengen, en geleegenheid geeven, om de Volkplanting, onder uw bewind, aan den Koning van Groot - Brittanje over te geeven, op dezelfde voorwaarden, als rodney K 3 en

1781.

Sluiten