Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 GESCHIEDENIS der;

die uitmuntte in moed en bekwaamheid, oordeel» de zyne magt aanzienelyk genoeg, om naar de Koninglyke waardigheid te dingen , die hem ook door Keizer Leopold wierd toegezegd, zonder dat de zaak vooreerst wierd ten einde gebragt, dewyl men het niet eens kon worden over de voorwaarden. Ondertusfchen nam de Keurvorst, wien dk rammelen verveelde, in 1700 zelf de Koninglyke waardigheid aan, onder den naam van Frederik den Eerften, Koning van Pruisfen, drinkende hy zelf het eerst op de gezondheid des nieuwen Konings , waar na hy zich in Louwmaand van 1701 te Koningsbergen met eigen handen de Koninglyke Kroon op het hoofd zette. Op andere tyden zoude zich het Opperhoofd des Duitfchen Ryks zulks niet hebben laaten welgevallen. Doch Keizer Leopold overweegende, van hoe veel dienst hem de hulp des nieuwen Konings, in den op het uitbarften ftaanden Oorlog, zoude kunnen zyn, was thans zeer gereed om den nieuwen Monarch te erkennen, waar in hy door Groot - Britannie en den Staat wierd gevolgd, 't Geen ten gevolge had, dat hy deel nam in het verbond der Mogenheden tegen Frankryk, en een vry aanmerkelyken onderftand beloofde.

Terwyl men noch bezig was met handelen over het behoud1 des Vredes, overleed, aan het Franfche

Sluiten