is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl24 GESCHIEDENIS der

de weinig talryke Oostenrykers uit hunne posten te verjaagen. Doch zyne overmagt bezweek voor de meerdere bekwaamheid der Oostenrykers, die hunne posten behielden , niettegenftaande de geweldige aanranding der by een gebragte menigte, die toen, wegens gebrek aan Tenten en Eetwaaren, ras naar huis keerde.

Wat laater wierd een Congres in 's Hage geopend, door de Gezanten van Groot-Brittannien en Pruisfchen, met den Hollandfchen Raadpenfionaris, om fchikkingen te beraamen, op welke de Belgifche Provinciën zich weder, op behoorlyke voorwaar^ den, met den Oostenrykfchen Monarch zouden iunnen verzoenen. Veelvuldige poogingen wierden 'er ten dien einde in het werk gefteld, en de Oostenrykers boden zeer gunftige voorwaarden aan, doch de party van van Eeupen en van der Noot wilde nergens naar hooren. Geduurende deeze onderhandelingen was de Oostenrykfche magt in de Nederlanden aangegroeid tot veertigdui. zend koppen, en de tyd van beraad verftreeken, 't geen den Oostenrykfchen Generaal, Baron van Bender, bewoog den weg van Namen in te flaan. Nu zat men te Brusfel met de handen in het hair, dewyl men geene magt had, die eenig* zins tegen de Oostenrykers beftand was, en men zich echter ook niet wilde overgeeven. Thans vond men, als een middel om ten minften een

ftilftand